Το ISO 9001:2015, 14001:2015 & 45001:2018  είναι πιστοποιήσεις που καθορίζουν τις απαιτήσεις για την τήρηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Βοηθά τις επιχειρήσεις να είναι πιο αποτελεσματικές και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών τους. Η έννοια της ποιότητας είναι το σημαντικότερο στοιχείο για την εταιρεία μας, γ’ αυτό και εμείς φροντίζουμε να τηρούμε όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις στα πλαίσια των διεθνών προτύπων.

MetalCasa - AGGroup